Obory – popis

Bakalářské dvouoborové studium

Katedra germanistiky FF UP patří svým rokem založení (1946) k nejstarším filologickým germanistikám v ČR. Německému jazyku a literatuře se zde vyučuje coby vědnímu, filologickému oboru. Bakalářské studium je považováno za vstup do oboru, teprve navazující magisterské studium činí z absolventa „kompletního germanistu“.

Ačkoli se katedra zaměřuje spíše na výchovu špičkových odborníků ve vyšších stupních vzdělání (magisterském a doktorském), mohou už studenti „přípravného“/bakalářského studia využívat výhod elitního pracoviště: velký učitelský sbor složený z odborníků všech akademických stupňů, množství rodilých mluvčích, „rodinné prostředí“, individuální péče, bohatá nabídka dalších cizích jazyků, moderní systém organizace studia s vysokou mírou volitelnosti specializace a spolurozhodovacími pravomocemi studentů, hustou síť mezinárodních vztahů s univerzitami z celé Evropy a možnost získávat stipendia na zahraniční studium.

Bakalářské jednooborové studium

Bakalářské studium německé filologie bylo do roku 2010 na Katedře germanistiky FF UP akreditováno jen jako klasické filologické studium dvouoborové.

Vzhledem k poměrně razantně se měnící jazykové situaci v ČR – změnu je možno popsat jako vyklízení pozic původní „lingvae francae“/němčiny nové lingvae francae/angličtině a je možno ji doložit statistikami MŠMT ilustrujícími kontinuálně klesající zájem o německý jazyk, byly podniknuty kroky k „záchraně němčiny“ zavedením zcela specifického typu jednooborového, leč výrazně interdisciplinárního studia, v němž se se základní disciplínou „německá filologie“ propojuje dalších šest klasických disciplín humanitních věd (historie, filozofie, obecná a srovnávací jazykověda, srovnávací religionistika a judaistika, kunsthistorie a medievistika), které sestudují v německém jazyce a předávány studentům včetně německé/rakouské historie a metodologie příslušné disciplíny.

Tento obor poměrně značně překonává a rozšiřuje klasické filologické pojetí, přičemž ovšem zachovává hlavní filologický postulát – jazyk je coby „organon poznání“ centrem uvedeného oboru.

Navazující magisterské studium

Germanistika na FF UP je vědecký filologický obor, nikoli pouhá „výuka jazyka“ ke komunikačním účelům. Dokonalé ovládání jazyka je pouze předpokladem, nikoli cílem studia. Vlastním cílem studia německé filologie je zvládnutí základů jazykovědy/lingvistiky a literární vědy. Studium by mělo absolventa dovést ke schopnosti uvažovat o funkcích a formách jazyka, o literatuře a hodnotách umění a kultury vůbec, s přihlédnutím k osobitým rysům německé/rakouské kultury (i německé kultury z Čech a Moravy), dějin, myšlení a politiky.

Navazující magisterské studium je již elitním stupněm vzdělání určeným uchazečům s hlubokým zájmem o obor, umožňuje vysokou míru specializace a profilace, interdisciplinární vhled do příbuzných disciplín, svěřuje studenta do péče významných odborníků, kteří se mu ve zvýšené míře věnují individuálně, dodržuje těsné sepětí vědy s výukou, zapojuje nejlepší studenty do výzkumných týmů katedry, umožňuje získat stipendia na zahraniční studium, připravuje nejlepší studenty na studium doktorské a je určeno všem zájemcům, kteří se chtějí stát špičkami v oboru a od univerzitního studia očekávají více než jen „základní kurz“. 

Germanistická medievistika

Medievistika jako filologicko-historický obor se zabývá studiem středověku ve všech jeho aspektech: historicko-společenském, politickém, ideově-filozofickém, jazykovém, kulturním, literárním a uměleckém. Užívá k tomu metod z mnoha disciplín humanitních věd a vychází přitom ze základního předpokladu, že znalost všech aspektů středověkých dějin poskytuje základy humanitní vzdělanosti a je východiskem pro pochopení vývojových tendencí v moderních epochách evropských kulturních dějin a v současnosti. Vlastním cílem a smyslem studia germanistické medievistiky je nabídnout studentům co nejširší mnohooborovou škálu poznatků o procesech v kulturních dějinách středověku; výchozí modelový materiál poskytuje kultura, umění, písemnictví německého středověku a německy psané památky z období středověku a raného novověku v českých zemích.

Důležitým cílem olomoucké medievistiky je začlenit se do mezinárodního kontextu (olomoucká medievistika je členem mezinárodního projektu 10 evropských univerzit European Master).

Studuj germanistikuStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineKGN_TacesDB Erster WeltkriegNěmčina humanitních věd
Aktualizováno: 14. 12. 16, vytvořeno: 17. 1. 12,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: