Doktorské studium

Doktorandské studium vychovává z talentovaných studentů magisterského studia, schopných samostatně vědecky myslet a pracovat, špičkové odborníky ve svém oboru, kteří jsou konkurenceschopni v evropském měřítku a zaručují kontinuitu německé filologie jako vědeckého oboru. Cílová profesní skupina je vědecký pracovník ve vědecké instituci vysokoškolského či akademického typu.

Teprve uskutečňování doktorských studijních programů opravňuje existenci veřejných vysokých škol univerzitního typu, které primárně a per definitionem ani neslouží k „výrobě absolventů pro trh práce“ (jako odborné vysoké školy), ani nejsou uzavřeným akademickým institutem (jako pracoviště Akademie věd), nýbrž spojují organicky vědu a výzkum s výukou. Bez existence doktorandských studijních programů by nemohla být zaručena kontinuita a tradice vědeckého oboru.

Katedra germanistiky proto klade neobyčejný důraz na doktorandské studium vlastních, ale i „přespolních“ absolventů magisterského studia a snaží se přijmout do doktorandského studia pravidelně co nejvíce uchazečů: V obou oborech doktorandského studia, německá literatura (včetně starší literatury/medievistiky) a německá lingvistika, je katedra schopna poskytnout zázemí ročně až 15 interním doktorandům a dalším 20 doktorandům v kombinovaném studiu.

VSTUPNÍ POŽADAVKY

Od roku 2010 platí nový doktorský studijní program. Seznámit se s ním můžete v tomto PDF souboru:

Doktorský studijní program v oboru Německý jazyk (od 2010)
Doktorský studijní program v oboru Německá literatura (od 2010)

Obecně: Uzavřené magisterské studium německé filologie. Dokonalá a suverénní orientace v oboru doktorandského studia, znalosti přesahující požadavky státní závěrečné zkoušky hloubkou i rozsahem.

Německá literatura

Jasná představa uchazeče o cílech, kterých chce studiem dosáhnout, a konkrétní představa o tématu disertační práce: Při ústní přijímací zkoušce uchazeč předloží reprezentativní expozé v německém jazyce o chystané doktorské práci, které komise posoudí jak z hlediska obsahového (posoudí především proveditelnost a přínosnost výzkumného záměru), tak z hlediska stylisticko-jazykového. Přednostně jsou do doktorandského studia přijímáni uchazeči, jejichž výzkumný úkol má těsnou souvislost s výzkumnými úkoly katedry (deutschmaehrische Literatur, deutschjuedische Literatrur, Medieavistik atd.) či jejich jednotlivých členů – vedoucích doktorských prací.

Doklady o dosavadní vědecké práci a publikační činnosti jsou vítány.

Německý jazyk

Uchazeč by měl být absolventem magisterského studia filologického, a to germanistického oboru. Je zapotřebí, aby v přijímacím pohovoru prokázal znalosti v oboru - důležitým předpokladem pro přijetí do studia je dobrá orientace v oblasti jazykovědy, především v lingvistické terminologii - a aby disponoval konkrétní představou o realizaci svého vlastního výzkumného projektu.

Základní znalosti v oblasti jazykovědy jsou předpokládány v rozsahu daném následující studijní literaturou:

Bartschatt, Brigitte: Methoden der Sprachwissenschaft. Von Hermann Paul bis Noam Chomsky. Berlin 1996.

Čermák, František: Jazyk a jazykověda. Praha 2001.

Ernst, Peter: Germanistische Sprachwissenschaft. Eine Einführung in die synchrone Sprachwissenschaft des Deutschen. 2. Auflage. Wien 2011.

Zájemce o doktorské studium předloží přijímací komisi projekt budoucí doktorské disertační práce, nad kterým se vede při přijímacím pohovoru rozprava. Projekt, který uchazeč o studium pošle na oddělení vědy a výzkumu FF UP nejpozději 14 dnů před přijímacím řízením, je třeba předložit v německém jazyce. Vítána je předchozí publikační, příp. jiná vědecká činnost uchazeče.

ORGANIZACE STUDIA

Německá literatura

Při organizaci doktorandského studia klademe tradičně největší důraz na těsnou spolupráci mezi doktorandem a vedoucím jeho doktorské práce („Doktorvater“), mezi „žákem a mistrem“, neboť tento způsob vzájemné interakce považujeme za nejideálnější způsob vzdělávání elit.

Proto činíme značný rozdíl mezi organizací studia interních doktorandů a doktorandů v kombinované formě studia (dříve: externí studenti): Interní doktorandi – kromě toho že pravidelně navštěvují doktorandský seminář – jsou ve styku se svými školiteli prakticky denně, učí se „za pochodu“ tím, že pod jejich vedením nabízejí výuku, využívají dalších vzdělávacích aktivit katedry (konference, přednášky hostujících profesorů atd.) Tuto péči externím doktorandům nabídnout nemůžeme a nemůžeme také kontrolovat, do jaké míry se externí doktorandi vědecky vzdělávají na svých mateřských pracovištích.

Proto je doktorandské studium rozděleno do dvou modů. Studenti obou modů musí dosáhnout celkem 180 kreditů v následujícím složení:

Pro interní doktorandy platí

 • povinnost účastnit se aktivně pravidelných doktorandských seminářů (blokově, ca. 3x 8 vyučovacích jednotek za semestr). Za absolvování každého semestrálního kurzu obdrží doktorand zápočet (6x5 kr = 30 kr),
 • povinnost vykonat v průběhu studia dvě oborové zkoušky (písemná interpretace z povinného kánonu textů – viz příloha: Kánon) (2 x 15 kr = 30),
 • povinnost vyučovat pod dohledem školitele 2-4 hodiny/sem na katedře (5 kr za každý vyučovaný seminář (= celkem ca. 25-40 kr)),
 • povinnost účastnit se dalších vzdělávacích aktivit katedry (konference, přednášky hostujících profesorů atd.) (za každý semestrální cyklus 2 kr = 12 kr)
 • povinnost spolupracovat na výzkumných úkolech katedry (zejm. Arbeitsstelle) (15 kr za každý semestr spolupráce na projektech (max. 90 kr))
 • povinnost zveřejňovat výsledky svého výzkumu (účast na konferencích, publikace)
  5 kr za účast na konferenci,
  10 kr za organizaci konference,
  20 kr za publikaci v recenzovaném časopise,
  50 kr za publikaci monografie
 • povinnost vykonat 2 neoborové zkoušky (další cizí jazyk + filozofie) (2x 15 kr = 30 kr)

Pro externí doktorandy platí

 • nemají povinnost účastnit se doktorandských seminářů,
 • během studia vykonají dvě neoborové zkoušky (další cizí jazyk + filozofie) (2x 15 kr = 30 kr)
 • během studia vykonají 3 oborové zkoušky: obsah zkoušek tvoří kontext disertační práce a má následující strukturu
  [poznámka 1]:
  1. zkouška kontextualizující disertační práci kulturně-historicky
  2. zkouška kontextualizující disertační práci literárně-historicky
  3. zkouška kontextualizující disertační práci literárně-teoreticky
  3 x 30 kr = 90
 • Kromě toho doktorandi odevzdají v průběhu studia svému konzultantovi komentovanou biblograii k části disertační práce. (30 kr)

  - pro publikaci výsledků výzkumu platí stejné bodové hodnocení jako u interních doktorandů:
  • 5 kr za účast na konferenci,
  • 20 kr za publikaci v recenzovaném časopise,
  • 50 kr za publikaci monografie

Interní doktorandi mohou využít široké nabídky zahraničních stipendií. Od roku 2008 je olomoucká germanistika (literárně-vědná část) zapojena do dotorandského programu „Admoni“ podporovaného DAAD, kde spolupracujeme s univerzitou v Kostnici. Od roku 2002 trvá partnerská spolupráce (germanistische Institutspartnerschaft) s TU v Drážďanech, jejíhož rámce mohou doktorandi také využít ke studijním pobytům. Již dva absolventi olmoucké germanistiky (Radek Malý, Jaromír Czmero) získali prestižní rakouské stipendium Franze Werfla. Stipendia pro doktorandy nabízí DAAD, OeAD, Aktion a mnohé další nadace. Získat pobytové stipendium jako doktorand je mnohem snazší než ho získat v magisterském studiu. K doktorandům se vztahují také pravidelně vyhlašované vnitřní granty FF UP. Doktorandi se mohou hlásit o výzkumné granty též u Grantové agentury ČR a dalších nadací podporujících výzkum vědeckého dorostu.

Německý jazyk

Doktorské studium v oboru Německý jazyk je organizováno ve dvou formách - jako studium interní nebo kombinované.

Účastník jedné z obou forem studia tohoto doktorského studijního programu získá během studia znalosti z dějin filozofie a z obecné lingvistiky, dále všeobecné znalosti německé filologie a zejména speciální znalosti související s tématem jeho disertační práce, které prokáže v doktorském semináři. Student jedné z obou forem studia musí dosáhnout během doktorského studia celkem 180 kreditů, které mu budou uděleny na základě následujících aktivit.

Během tříletého studia složí doktorand [poznámka 2] následující zkoušky:

 • zkoušku z dějin filozofie, pokud nevykonal z tohoto oboru státní závěrečnou zkoušku – 15 kreditů [poznámka 3]
 • zkoušku z druhého cizího jazyka, pokud nevykonal z tohoto oboru státní závěrečnou zkoušku – 15 kreditů [poznámka 4]
 • zkoušku z analýzy dialogu (Mgr. Petra Bačuvčíková) – 15 kreditů
 • zkoušku z pragmatiky (doc. PhDr. Karel Frank) – 15 kreditů
 • zkoušku z psycholingvistiky (prof. PhDr. Libuše Spáčilová) – 15 kreditů
 • zkoušku ze sociolingvistiky (Mgr. Michaela Kaňovská, Ph.D.) – 15 kreditů
 • zkoušku z textové lingvistiky (PhDr. Zdenka Křížková) – 15 kreditů
 • zkoušku z větné sémantiky (doc. PhDr. Karel Frank) – 15 kreditů
 • zkoušku z vývoje německého jazyka (prof. PhDr. Libuše Spáčilová) – 15 kreditů

Dále získá doktorand kredity za aktivní účast v seminářích pro doktorandy. Konání těchto seminářů bude oznámeno s dostatečným předstihem. Dvou z těchto seminářů se aktivně zúčastní (tj. zapojí se do diskusí) a získá tak 2 x 2 kredity, tedy 4 kredity celkem, na 3. semináři představí výsledky svého výzkumu a získá tak dalších 10 kreditů.

Vzhledem k tomu, že cílem doktorského studia je příprava odborníků v daném oboru, kteří budou schopni nejen realizovat v oboru výzkum, ale výsledky svých analýz rovněž zveřejňovat, je zapotřebí, aby doktorand realizoval také některé z následujících aktivit, při nichž využije kontaktů se svým školitelem a za něž mu bude udělen příslušný počet kreditů:

 • za článek publikovaný v recenzovaném časopisu 20 kreditů
 • za recenzi publikovanou v recenzovaném časopise 5 kreditů
 • za publikovanou monografii 50 kreditů
 • za vystoupení s příspěvkem na konferenci 10 kreditů; podmínkou k získání těchto kreditů je, aby byl příspěvek publikován ve sborníku z konference


Interní doktorand může získat další kredity rovněž

 • za výuku pod dohledem školitele – za každý seminář 5 kreditů
 • za účast na přednáškách hostujících profesorů – za každý semestrální cyklus 2 kredity
 • za spolupráci na výzkumných úkolech katedry – za každý semestrální cyklus 5 kreditů

Poznámky:

1. oborová komise zadá obsah zkoušek individuálně jednotlivým externím doktorandům
- první ze zkoušek musí být vykonána do konce 1. akademického roku studia
- všechny 3 zkoušky musejí být vykonány, než doktorand přistoupí k obhajobě disertační práce
- jedna ze zkoušek (dle vlastního výběru doktoranda) bude vykonána písemně (vědecká studie v němčině, ca. 30s.), ostatní ústně.
Bibliografie bude samozřejmě odevzdána písemně.

Příklad konkrétního zadání zkouškových témat:

Téma disertační práce: Josef Walter Koenig. Eine Monographie
Témata zkoušek:
Gliederungsschemata der deutschen Literatur nach 1945
Das Vertreibungsthemna in der deutschen Literatur nach 1945 + Versuch einer Gliederung
Problem der Fiktionalitaet und des Erzaehlers in autobiographischen und Quasi-autobiographischen Texten

2. Jak v interním tak i kombinovaném studiu.

3. Pokud student již vykonal v tomto oboru SZS, je třeba, aby tento počet kreditů získal v rámci jiné možné aktivity.

4. Viz předchozí poznámka.

Studuj germanistikuStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineKGN_TacesDB Erster WeltkriegNěmčina humanitních věd
Aktualizováno: 14. 12. 16, vytvořeno: 17. 12. 12,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: