Oldřich Břenek

Na Univerzitě Palackého v Olomouci vystudoval nejprve německou a ukrajinskou filologii v bakalářském studijním programu (2003-2007) a poté jednooborovou německou filologii v magisterském navazujícím studiu (2007-2009). V oboru Německá filologie úspěšně složil roku 2010 i státní rigorózní zkoušku. Během svého studia strávil celkem čtyři semestrální studijní pobyty na Univerzitě Vídeň, přičemž se vždy jednalo o prestižní rakouská stipendia. V letech 2009 až 2013 byl interním doktorandem (u prof. Libuše Spáčilové) a aktivně se podílel na katederních projektech, mimo jiné založil síť mezinárodního programu CEEPUS. Od roku 2010 vedl či vede na Katedře germanistiky FF UP překladatelský a tlumočnický seminář, semináře z morfologie, morfosyntaxe, lingvistické semináře k německým jazykovým ostrůvkům nebo k rakouské němčině, která je i tématem jeho disertační práce. Aktivně spolupracuje s Centrem pro výzkum moravské německé literatury i s Rakouským centrem. Na fakultní jazykové škole vede německou sekci.

Lucie Ceralová

Narozena 1976, mezzosopranistka s podmanivým sametovým hlasem. Lucie Ceralová absolvovala nejdříve studium germanistiky a nederlandistiky na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Láska k hudbě, pěstovaná již od dětství, ji posléze přivedla ke studiu zpěvu u Heidi Petzold na Vysoké hudební škole "Carl Maria von Weber" v Drážďanech, které zakončila s vyznamenáním. Již během studia zpívala významné role svého oboru jako např. Olgu v Evženu Oněginovi, Prince Orlofského v Netopýrovi nebo Sexta v La Clemenza di Tito, se kterým absolvovala mj. turné po Itálii. Stala se finalistkou Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka a byla jí udělena cena Společnosti Antonína Dvořáka za nejlepší interpretaci Dvořákovy písně. Další umělecké podněty získala Lucie Ceralová v rámci mistrovských kurzů u Brigitte Fassbaender, Margreet Honig, Evelyn Herlitzius a Marie Pochopové. Následovalo dvouleté angažmá v divadle v Rostocku, kde se zpěvačka německému publiku představila mj. jako Carmen, jako Poutník v L´Amour de loin od Kaiji Saariaho, jako Flóra v Traviatě, jako Cupido v Orfeovi v podsvětí a nebo jako Camilla v prvním uvedení Kreislerovy opery Das Aquarium. Od roku 2011 pravidelně hostuje i na dalších německých operních scénách, např. ve Staatstheater Schwerin anebo v divadle v Münsteru, kde mimo jiné ztvárnila hlavní roli ve světové premiéře opery Timeshift, kterou přední divadelní časopis Die Deutsche Bühne označil za jednu z nejzajímavějších soudobých hudebních inscenací v Německu. V roce 2012 debutovala v drážďanské Semperoper v novém nastudování Henzeho opery We come to the River. Lucie Ceralová je rovněž žádanou koncertní pěvkyní a interpretkou písní. Z významných produkcí jmenujme vystoupení v Drážďanské Frauenkirche, ve Filharmonii v Kolíně nad Rýnem (koncertní provedení Rossiniho Viléma Tella), účinkování na Pražském jaru, na Merziger Festspiele nebo na prestižním mezinárodním festivalu Kammermusikfest Lockenhaus v Rakousku, kam přijala pozvání Gidona Kremera. Posluchačům se zde nezapomenutelně vryla do paměti svou jedinečnou interpretací skladby Luigiho Nona La Fabbrica illuminata. Nahrávky pro Český rozhlas či pro Kulturradio Berlin dokumentují její mnohostrannost. K dirigentům, se kterými spolupracuje, patří např. Matthias Foremny, Anthony Bramall, Hans- Christoph Rademann, Niklas Willén, Nicholas Milton, Rasmus Baumann, Ekkehard Klemm, Charles Olivieri Munroe nebo Theodore Kuchar. Lucie Ceralová byla stipendistkou Nadace Brücke/Most česko-německého porozumění a Nadace Oscara a Very Ritterových. V roce 2005 získala Drážďanské evropské stipendium, které se udílí mimořádně nadaným mladým umělcům.

Helena Dědičová

Narozena 1958, absolvovala v roce 1982 studium německého a českého jazyka. Bezprostředně po ukončení studia působila jako učitelka německého jazyka na středních školách (gymnázium, střední průmyslová škola), od roku 1992 pracuje na Katedře německého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové jako tajemnice katedry, studijní poradkyně, rozvrhářka, správkyně fakultního a informačního systému, vypracovává akreditační materiály katedry aj. Na katedře také vyučuje, specializuje se na syntax současného německého jazyka, textovou lingvistiku nebo reálie SRN.

Ingeborg Fialová

(viz také Ingeborg Fiala-Fürst) Narozena 17. 11. 1961. Studovala v Olomouci v letech 1981–1986 německou a českou filologii, napsala u Lucy Topoĺské diplomovou práci o pražském německém autorovi Johannesu Urzidilovi. 1987 emigrovala do SRN, pracovala jako odborná asistentka na univerzitě v Saarbrücken (Arbeitsstelle fuer Robert Musil Forschung), jako hostující docentka na univerzitě v Klagenfurtu a v univerzitním nakladatelství Roehrig. Z emigrace se vrátila v roce 1992, stala se odbornou asistentkou pro dějiny německé literatury, 1988 docentkou, 2003 profesorkou. Zabývá se tematickými okruhy: romantika, expresionismus, pražská německá literatura, německá literatura z moravského regionu a problematika regionálního výzkumu, německá židovská literatura; přednáší literaturu německé romantiky, expresionismu, dějiny a kulturu Židů. Vede literární semináře, semináře úvodu do literární vědy a semináře kulturních reálií. V letech 1998–2010 byla vedoucí katedry, v roce 1997 založila spolu s Ludvíkem Václavkem a Jörgem Krappmannem Centrum pro výzkum moravské německé literatury. V roce 2005 založila katedru judaistiky, která se postupem času stává samostatnou katedrou. Pro rozvoj katedry získala množství finančních prostředků z českých i zahraničních grantových agentur a nadací. V roce 2007 jí bylo uděleno rakouské státní vyznamenání „Goldenes Ehrenkreuz für Verdienste für die Republik Österreich“.

Helena Flámová

(roz. Navrátilová). Narozena 1982, absolvovala 2007, druhý obor anglistika a amerikanistika + učitelská způsobilost. Po ukončení magisterského studia pokračování doktorandským studiem na katedře germanistiky na FFUP, souběžně s doktorátem pracovala v jazykové škole Transperfect (výuka angličtiny a němčiny a překlady z/do těchto jazyků) a spolupracovala s nakladatelstvím Petra Velanová (autorství učebnic pro střední školy. Od roku 2007 OSVČ v oboru překládala a vyučovala (různé soukromé zakázky, kromě výše uvedené činnosti např. překlad webových stránek pro společnost www.jeseniky.net, přepis a překlad historických listin ze 17. a 18. stol. psané kurentem), 2010 pracovala na pozici personalistiky a metodičky výuky v jazykové agentuře Victoria; od roku 2010 jako středoškolská učitelka němčiny a angličtiny na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži, v roce 2010–2011 výuka odborné angličtiny na Vysoké škole logistiky v Přerově (víkendová výuka v distančním studijním programu); v současné době na mateřské dovolené. Studium germanistiky jí podle jejích vlastních slov otevřelo širokou škálu možností - jak uplatnění na pracovním trhu tak i možnost během studia (magisterského i doktorského) procestovat mnohé cizí země (Německo, Rakousko, Švýcarsko, USA), studovat na zahraničních univerzitách, účastnit se odborných přednášek a konferencí, a poznat spoustu odborníků z oboru, který ji vždycky zajímal. S univerzální kombinací oborů anglistika a germanistika vždy našla pracovní uplatnění, ať už v oblasti jazykové výuky, překladatelství, ale i autorství jazykových učebnic a odborných článků.

Blanka Horáková

Narozena  1959 v Domažlicích, studovala v letech 1979–1984 na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, obor česká filologie – německá filologie. Pod vedením prof. PhDr. Edvarda Lotka, CSc., s nímž během studia pořádala kurzy rétoriky a sbírala jazykový materiál pro další práci v rámci této lingvistické disciplíny, napsala diplomovou práci na téma Jazyková úroveň veřejných projevů. V roce 1987 získala titul doktorka filozofie.  Po absolutoriu FF UP v Olomouci vyučovala jeden rok německý jazyk na Hotelové škole v Šilheřovicích, a odtud přešla do Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy.  Zde se věnovala výuce zahraničních studentů a po roce 1989 se účastnila odborných výukových kurzů pořádaných rakouskými lektory.  V roce 1991 začala navazovat kontakty s německými cestovními kancelářemi, později cestovními kancelářemi švýcarskými. V roce 1992 založila vlastní cestovní agenturu. Náplní cestovní agentury Horatia byla a je propagace Československa a posléze České republiky prostřednictvím kulturní a tematické turistiky.  Při pořádání cestovních pobytů v České republice pro zahraniční klienty je PhDr. Blanka Horáková neustále v kontaktu s významnými institucemi, které významně zvyšují prestiž tematických programů nabízených zahraničním hostům (Pražské jaro, Česká filharmonie, Plzeňská filharmonie, Národní divadlo moravsko-slezské apod.).  Významná je rovněž její spolupráce s honorárním konzulem České republiky v Norimberku, panem Hansem-Peterem Schmidtem.

Milan Horňáček

Narozen 1977, studoval v letech 1996–2002 německou filologii a historii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého, napsal diplomovou práci k dílu německého autora Ernsta Jüngra, pokračoval ve studiu na Katedře germanistiky FF UP v rámci doktorandského studijní programu, v jehož rámci absolvoval i studijní a výzkumné pobyty na FU Berlin (2003 a znovu 2005-2006), TU Dresden (2008) a Universität Konstanz (2009). V roce 2010 obhájil disertační práce k pojetí jazyka v německé konzervativní revoluci, vypracovanou pod vedením Doc. Jörga Krappmanna, Ph.D. Od roku 2007 pracuje jako asistent (od 2010 odborný asistent) na Katedře germanistiky FF UP, je zároveň odborný garant kombinovaného studia německé filologie (od 2009) a zástupce vedoucího katedry (od 2012). Zabývá se tématickými okruhy: německé konzervativní myšlení, konzervativní revoluce, Ernst Jünger, první světová válka a její obraz v literatuře, německá literatura z Moravy, německá historiografie z Čech a Moravy. Vede literární a lingvistické semináře, semináře úvodu do literární vědy a semináře k dějinám a kultuře německy mluvících zemí. Spoluúčast na řadě grantových projektů řešených na Katedře germanistiky FF UP.

Helena Huberová

Narozena 1967 v Kromeříži, po maturitě na tamním gymnáziu studium na Univerzitě Palackého v Olomouci, obor tělesná výchova - německý jazyk.
Po sňatku s P. Huberem a narození dcery v roce 1991 se přestehovala do Vídně,
od roku 1993 byla přijata jako učitelka na základní školu Školského
spolku Komenský ve Vídni. Od založení gymnázia v roce 2000 působí jako jeho ředitelka. Gymnázium Komenský sídlí ve 3. okrese v Schützengasse 31.
www.orgkomensky.at

Vilma Klevarová

Narozena 1963, absolventka oboru český jazyk – německý jazyk z roku 1986. Od roku 1986 pracuje jako učitelka na základní škole, většinou vyučuje český a německý jazyk. Nejraději vzpomíná na své první žáky, kteří se po revoluci začali učit jako cizí jazyk němčinu – hodinová dotace činila 4 hodiny týdně, žáci byli nadšení, tenkrát je za 4 roky naučila mnoho. Na počátku 90. byla jako učitelka na roztrhání, potom se postupně němčina vytrácela a učila se pouze v kroužku. Nyní podle jejích slov opět získává na významu jako povinný druhý cizí jazyk na základních školách. Dělá práci, kterou vždy chtěla dělat. Ráda vzpomíná na půlroční pobyt v Brandenburgu. Dodnes z této zkušenosti čerpá. Kromě toho, že němčinu vyučuje, pořádá pro žáky i zájezdy v rámci výuky němčiny, nejčastěji do Vídně, ale i do Tyrolska, do Mnichova aj.

Martina Kounková

Po promoci rok pracovala jako EVS-dobrovolnice v nadaci Bruecke/Most-Stiftung v Drážďanech. Poté zakotvila v Brně. Tři roky pracovala v indické firmě Infosys, kde měla na starosti německy mluvící dodavatele a jejich problémy s nezaplacenými fakturami. Ve volném čase dělala mentorku německy mluvícím dobrovolníkům, kteří přijeli na dobrovolnou službu do Brna do organizace Effeta a do Židovské obce. Teď je zaměstnaná v anglické firmě Edwards, kde se stará o klíčové zákazníky na německém trhu, tzn. je spojka mezi zákazníkem a obchodním zástupcem v průběhu celé objednávky.

Jan Kubica

Narozen 1966, absolvoval v roce 1994 anglickou a německou filologii. Po absolvování státních zkoušek v létě 1994 na podzim nastoupil na místo lektora jednooborového tříletého studia německého jazyka na PdF UP v Olomouci. Nejprve vyučoval jazyková cvičení a od roku 1997 začal přednášet přehled dějin německé literatury. Později vedl semináře moderní rakouské a švýcarské literatury, ke kterým později přibyly volitelné semináře německé klasiky a romantiky a moderny. Pod vedením profesora Ludvíka E. Václavka v roce 1994 dokončil disertační práci (Ota Filip. Eine Monographie), kterou v následujícím roce obhájil. Stal se odborným asistentem a tajemníkem Katedry německého jazyka Pdf UP.  Na podzim roku 2012 vyšla v brněnském nakladatelství Větrné mlýny česká a rozšířená verze jeho disertační práce pod názvem Spisovatel Ota Filip. Učil také v kursech Jazykové agentury Amadeus a občas překládal. Vážně uvažoval o tom, že po státních zkouškách bude pracovat jako tlumočník a překladatel.

Magdalena Malechová

Narozena 1973, studovala doktorské studium německého jazyka, které úspěšně končila r. 2007. Od roku 1995 zaměstnaná na Fakultě managementu v Jindřichově Hradci (VŠE Praha) jako odborná asistentka pro německý jazyk. V této době bylo zahájeno její doktorské studium na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci na katedře germanistiky u doc. Karla Franka. 2007–2008 zaměstnána ve firmě Edscha Bohemia, kde využila své jazykové znalosti při komunikaci se zahraničím. V roce 2008 vyučovala cizí jazyky, převážně NJ na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a na Jazykové škole Zachová s.r.o. v Jindřichově Hradci Od roku 2009 působí na Vysoké škole evropských a regionálních studií o. p. s.  v Českých Budějovicích jako odborná asistentka pro německý jazyk.

Radek Malý

Narozen 1977, je český básník, autor knížek pro děti a překladatel. Na Univerzitě Palackého vystudoval obor germanistika a bohemistika. Žije v Olomouci, kde působí jako odborný asistent na Katedře bohemistiky FF UP, překladatel z němčiny a redaktor. Publikoval básnické sbírky Lunovis (2001), Vraní zpěvy (2002), Větrní (2005) Malá tma (2008) a Světloplaší (2012). Přeložil poezii Georga Trakla – výbor Podzimní duše vyšel roku 2005 v nakladatelství BB Art –, Ericha Kästnera, Rainera Marii Rilka, Paula Celana, Hugo Sonnenscheina a dalších. Ze současných básníků přeložil např. Karla Lubomirského (výbor Pták nad hořícím lesem, BB-Art, 2003). Připravil také antologii německé expresionistické poezie Držíce v drzých držkách cigarety (BB Art 2007). Píše rovněž pro děti, spolu s PaedDr. Hanou Mikulenkovou je autorem učebnic českého jazyka a literatury pro první stupeň základní školy (Prodos, 2004), autorského Slabikáře s ilustracemi Matěje Formana (Prodos, 2004). Svými básněmi přispěl i do knihy Šmalcova abeceda (Baobab, 2005). Dětem je určen i příběh František z kaštanu, Anežka ze slunečnic (Meander, 2006, ilustrace Galina Miklínová), knížka básniček Kam až smí smích (Meander, 2009, ilustrace Anna Neborová), Listonoš vítr (Albatros, 2011 ilustrace Pavel Čech) a Poetický slovníček dětem v příkladech (Meander, 2012, ilustrace Daniel Michalík). Knižně dále publikoval disertační práci Spásná trhlina. Reflexe poezie Georga Trakla v české literatuře (Votobia, 2007). Je rovněž autorem dramatického textu: Pocit nočního vlaku (2006, realizováno jako rozhlasová hra a vyšlo knižně).

Jan Navrátil

Narodil se v Bruntále (Freudenthal) v r. 1979, od 11 let žil v Kopřivnici (Nesselsdorf), všeobecné gymnázium absolvoval v Novém Jičíně (Neutitschein), kde mj. skládal maturitu z němčiny. V roce 2005 dostudoval v Olomouci (Olmütz) vysokou školu, obor germanistika – filozofie, a poté se přestěhoval za svou (jak se později ukázalo) ženou do slezskopolského Rybnika, kde žije doposud. S ženou, absolventkou vratislavské univerzity (Breslau) se seznámil díky studiu germanistiky v rámci 2-semestrálního stipendijního pobytu ve Würzburgu. Profesní dráhu zahájil jako učitel / překladatel němčiny na soukromých jazykových školách v Polsku, následně začal pracovat v IT korporaci jako telefonický konsultant v rámci IT podpory, především pro německy hovořící klienty. V rámci firmy, v níž dodnes působí, dále pracoval na dvou dalších ryze technických pozicích, opět ovšem pro německého klienta. Němčinu tedy využívá denně v práci, příležitostně pak také v soukromí při četbě německy psané literatury, sledování německé televize a kontaktu s německy hovořícími přáteli.

Milena Oda

Narozena 1975, spisovatelka, překladatelka. Na UP v Olomouci studovala germanistiku a historii, poté romantistiku, anglistiku a divadelní vědu v Bayreuthu, Duesseldorfu, Salzburgu a Klagenfurtu. V letech 2000–2003 působila jako dramaturgyně a asistentka režie v divadle v Klagenfurtu a Duesseldorfu. Publikuje v literárních časopisech Lose Blätter, Ostragehege, Der Freitag, Junge Welt, Labyrint Revue 2009, Literární noviny, Landesleitung, Prager Zeitung, pracuje pro rozhlas: rádio "WDR3" aj. Přeložila do němčiny román Jáchyma Topola Zirkuszone. 2011 vyšel v Drážďanech její první román Nennen sie mich Diener. Na akademii umění v Berlíně (Akademie der Kuenste) vyučovala kurzy kreativního psaní. V roce 2013 založila v Los Angeles vlastní nakladatelství Bohemina Paradise Press. Její knihy se překládají i do dalších jazyků (španělštiny, arabštiny). Získala tato ocenění: 2012 – Alfred Döblin Stipendium udělované  Akademie der Künste (Berlin), 2011 – International Writing Program, Iowa, USA, 2007 – nominace na cenu Ingeborg-Bachmann-Preis v Klagenfurtu za text Der Briefschreiber, 2006 – laureátka anonymní literární soutěže Marguerite d’Or v rámci literárního festivalu ve Vídni  za povídku  Auf Schritt und Tritt, 2006 – nominace na cenu města Düsseldorf a na cenu Alfréda Radika v Praze, 2005 – nominace na cenu Alfreda Radoka za divadelní hru Mehr als Meer, 2003 – nominace divadelní hry Schöne Aussichten oder Mehr als Meer na „Drama Köln“.

Veronika Opletalová

Narozena 1981, absolvovala studium německé a italské filologie na FF UP a studium učitelství výtvarné výchovy na PdF UP v Olomouci. Ve své sémioticky zaměřené diplomové práci se zabývala vztahy slova a obrazu v kreslených vtipech německého výtvarníka a spisovatele Manfreda Limmrotha. V roce 2006 nastoupila do doktorského studia na Katedře germanistiky FF UP a od roku 2008 působí tamtéž jako asistentka. V roce 2014 obhájila disertační práci na téma Znakově teoretické aspekty komiky se zvláštním zřetelem ke kreslenému humoru. Zabývá se lingvistikou a sémiotikou, vyučuje předměty syntax, pragmalingvistika, obecná lingvistika a sémiotika, v letech 2010-2013 byla garantem modulu Obecná a srovnávací jazykověda. Od roku 2004 se podílí na výzkumných a popularizačních projektech Centra pro výzkum německé moravské literatury a příležitostně publikuje populárně naučné stati o německy psané literatuře z Moravy.

Helena Průžová

Absolvovala studium české a německé filologie v r. 2004. Od roku 2003 tyto předměty vyučuje na Katolickém gymnáziu v Třebíči a od r. 2007 působí také na jazykové škole Miramare. Kromě výuky ji zajímá oblast testologie a zejména metodika výuky češtiny a němčiny – spolupracovala s nakladatelstvími Didaktis (odborná a metodická spolupráce na učebnicích a cvičebnicích českého jazyka pro SŠ), Computer Media (materiály pro výuku slovní zásoby) a Raabe (pracovní listy založené na tvořivých aktivitách, zveřejněné mj. v příručce pro učitele Deutsch mit Spaß nebo v edici Dobrá škola). V současné době je na rodičovské dovolené a kromě práce v jazykové škole nebo jazykových korektur se věnuje lektorské činnosti (možnosti využití tvořivého psaní v hodinách ČJL, semináře pro učitele mediální výchovy).

Vlasta Stříbrná

Narozena 1977. Po státních zkouškách v roce 2003 pokračovala ve studiu germanistiky na doktorandském stupni (projekt Německé moravské literatury, dizertace, výuka, práce v Rakouské knihovně FF UP). Po třech letech odešla do Prahy a nechala se zaměstnat nejdříve v agentuře Skřivánek s.r.o. jako metodička pro překlady a tlumočení, na tomto postu byla asi nejblíže oboru, který vystudovala. Následovaly pozice asistentky v právnické kanceláři a 
plynárenské firmě. Od roku 2001 překládá, v současné době je to její hlavní
povolání a je na volné noze.

Jana Škrabálková

Narozena v roce 1964, absolvovala učitelství češtiny a němčiny v roce 1988, aby jako učitelka zakotvila ve středním odborném školství, v oboru hotelnictví. Už před Sametem se v hotelové škole dala zažít poměrně silná a příjemná motivace k učení cizím jazykům, kterou umocňovala tehdejší jediná možnost zahraniční praxe, a to v NDR. Němčina i dnes zůstává na hotelovkách významným komunikačním jazykem – vzhledem k převládající klientele našich hotelů, ale také vzhledem k příležitostem získat zkušenosti v evropských turistických velmocích, jakými jsou především Rakousko a Švýcarsko. A tak ráda pěstuje partnerství s rakouskými a švýcarskými školami a hotely, zprostředkovává svým žákům projektové pobyty, stáže a praxe a raduje se z jejich úspěchů, to celé od roku 2005 jako ředitelka Hotelové školy v Poděbradech.

Jana Špačková

Narozena 1951, absolvovala v roce 1975 studium německého a ruského jazyka. Pracovala v oblasti zahraničního obchodu v Praze, pak na OKD v Ostravě – většinou s německými firmami – následně pak 16 let přímo jako obchodní zástupkyně 2 německých firem v oboru „dovoz důlní techniky“ jako tlumočnice, technická překladatelka a asistentka. V neposlední řadě jí znalost němčiny umožnila služebně navštívit zahraniční firmy nebo veletrhy v různých zemích v roli překladatelky. Pracovala ve společnosti Caterpillar Global Mining Czech Republic, a.s. v Ostravě, nyní stále na plný úvazek ve firmě Zeppelin CZ s. r. o., což je celosvětový dealer firmy Caterpillar.

Eliška Uřičářová

Narozena 1979. Po absolvování germanistiky pracovala 2 roky na
Arcibiskupském gymnáziu v KM. Vdala se v roce 2005, přestěhovala se do
Českého Těšína, kde pracovala na jazykové škole Pygmalion. Při mateřské dovolené občas učila a spolupracovala s Kongresem Poláků v ČR a Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity v Ostravě (korektorka skript, občas jako překladatelka z/do němčiny). V říjnu 2013 začala pracovat jako lektorka němčiny na jazykové škole Eba v Hustopečích, současně v Asociaci lektorů češtiny jako cizího jazyka, vyučuje rodiny z Afghánistánu a Barmy češtinu.

Ludvík Václavek

Narozen 1931, studoval v letech 1950–1955 německou a ruskou filologii na UP, jeho učitelem byl mimo jiné Pavel Trost. Po ukončení doktorského studia (jehož část absolvoval u Hanse Meyera v Lipsku) se stal odborným asistentem, poté docentem (habilitační práce o pražském německém autorovi F.C. Weiskopfovi) na Katedře germanistky FF UP, v letech 1963-67 byl jejím vedoucím. Vyučoval dějiny německé literatury v celé šíři, přednášel také studentům v Brně a v Prešově, vydal několik velmi ceněných skript. Po roce 1968 byl Václavek persekvován, 1972 propuštěn z fakulty a zbaven všech akademických funkcí, měl zákaz publikovat a stýkat se se studenty. Do roku 1989 pracoval jako knihovník. V této temné normalizační době přes zákaz konzultoval tajně se studenty a kolegy jejich vědecké práce, překládal a publikoval pod cizími jmény – také mnohé studie k moravské německé literatuře, jež se staly základem pozdějšího výzkumu v Arbeitsstelle fűr deutschmährische Literatur. V roce 1989 se stal prvním porevolučním děkanem FF, 1994 vedoucím katedry germanistiky, 1997 byl spoluzakladatelem Arbeitsstelle. Dodnes přednáší dějiny německé literatury (zejména starší německou literaturu, modernu a moravskou německou literaturu), vede doktorské a diplomové práce, publikuje a je nenahraditelným mentorem a rádcem svým mladším kolegům.

Studuj germanistikuStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineKGN_TacesDB Erster WeltkriegNěmčina humanitních věd
Aktualizováno: 14. 12. 16, vytvořeno: 21. 7. 14,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: